"Одна из немногих новостей, которыми люди не перестают восхищаться снова и снова, – это известие о том, что они скоты".

Анатолий Андреев, "Маргинал"
Вы тут: Главная»Рубрики»Литература»Разное»

Без Кастуся Цвіркі, але з Віктарам Шніпам

04/05/2019 в 17:05 Лявон БАРШЧЭЎСКІ книги , чиновники от литературы

 

(+РУС)

 

Пару тыдняў таму я зайшоў у адну кнігарню (дарэчы, побач з рэдакцыяй «Народнай Волі») і ўбачыў кнігу, у падзагалоўку якой на вокладцы стаіць: «Паэтычныя творы для дадатковага чытання ў 9-м класе». Я шмат гадоў выкладаў літаратуру для падлеткаў гэтага ўзросту і таму не мог не зацікавіцца кнігай. Ведаю, што ў 9-м класе агульнаадукацыйнай школы дзеці павінны праходзіць такі падагульняючы ўступны курс беларускай літаратуры – ад Кірылы Тураўскага і практычна да нашых дзён. Ну добра: Мікола Гусоўскі, Францішак Багушэвіч, Цётка, Максім Багдановіч, Алесь Гарун, Янка Купала, Якуб Колас, іншыя народныя паэты, Васіль Зуёнак, Анатоль Вярцінскі, Алесь Разанаў, Яўгенія Янішчыц уваходзяць у кола аўтараў для чытання і вывучэння ў класе. I я чакаў, што сустрэну ў згаданай кнізе імёны і творы, напрыклад, Наталлі Арсенневай, Рыгора Крушыны, Алеся Дудара, Юлія Таўбіна, Яўгеніі Пфляўмбаўм, Кастуся Цвіркі, Алеся Наўроцкага, Міколы Купрэева, Уладзіміра Някляева, Валянціны Аксак, Алега Мінкіна, Уладзіміра Арлова, Леаніда Дранько-Майсюка, Анатоля Сыса, Міхася Скоблы, Андрэя Хадановіча... Якіх чамусьці «забыліся» ўключыць у асноўную праграму, хаця яны (і не толькі яны) гэтага, безумоўна, вартыя.

 

Лявон Баршчэўскі (racyja.com)

 

Адгортваю змест кнігі – і не веру сваім вачам. Аказваецца, сучасным беларускім падлеткам цяпер ну ніяк не пражыць без чытання ажно 117 вершаў Віктара Шніпа, 39 твораў Міколы Шабовіча і 51 верша Міколы Маляўкі. Бо яны разам з некалькімі дзясяткамі добрых вершаў вышэйзгаданай Янішчыц і склалі ўвесь змест чытанкі паэзіі для нашых дзевяцікласнікаў!

 

Што ж за такое дзіўнае ўкладанне? Пачакайце! Якое выдавецтва падрыхтавала гэтую кнігу? Дзяржаўнае – з назвай «Беларусь». А хто ж укладальнік кнігі? Галоўны рэдактар таксама дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура» Віктар Шніп. А хто ж гэтак багата «ўклаў сябе» (ажно 117 вершаў!) у гэтую кнігу? Правільна, той самы – Віктар Анатольевіч Шніп! I выданне, аказваецца, «ажыццёўлена па заказе і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь».

 

Гляджу ў выхадных звестках кнігі: які ж наклад кнігі, асноўная назва якой – «Балада камянёў» (назва верша таго ж Шніпа)? Не веру сваім вачам: наклад 22.800 экзэмпляраў!!! Кніга ў цвёрдай вокладцы, на якаснай афсетнай паперы. Выдаткі толькі на друк такога «шэдэўра» павінны скласці ніяк не менш за тры долары ЗША на адзін экзэмпляр. Гэта значыць, што агулам друк кніжкі разам з матэрыяламі абышоўся беларускім падаткаплацельшчыкам недзе не менш як у 65-70 тысяч долараў! Пра тое, ці плаціўся вышэйзгаданым Шніпу, Шабовічу і Маляўку ганарар, не пішу, бо таго не ведаю, хоць і падазраю, што таксама мог плаціцца... А гэта было б яшчэ звыш названай велізарнай сумы. У кнігарні кніга каштуе каля чатырох рублёў; відавочна, абсалютная большасць накладу пойдзе ў школьныя бібліятэкі, зойме там паліцы – таму дзяржаве ў самым аптымістычным выпадку вернецца працэнтаў пяць ад укладзеных у яе грошай.

 

Ведаеце, ужо амаль тры гады прыватны выдавец Зміцер Колас з дапамогай аўтара гэтых радкоў выдае кніжкі серыі «Паэты планеты». Кожная мае наклад па 250 асобнікаў, з іх у гандаль трапляюць дзве сотні. Сярод аўтараў гэтых кніжак – не толькі Петрарка, Шэкспір, Гётэ, Бадлер, Кавафіс, Ейтс, Апалінэр, Лорка ці Містраль. Было выдадзена і па 250 (амаль у сто разоў менш, чым кнігі «Балада камянёў»!) асобнікаў самых лепшых выбраных вершаў Рыгора Барадуліна і Алеся Разанава. Трэба сказаць, што да канца нават іх творы да сёння не распрадаліся (хоць іх засталіся лічаныя асобнікі). Наогул, чытачоў паэзіі, і паэзіі на беларускай мове таксама, з кожным годам не прыбывае – гэта ведае кожны. I іх, пэўна што, не прыбудзе, калі Гётэ за ўласныя сродкі прыватнага выдаўца і ўкладальнікаў будзе выдавацца ў колькасці чвэрці тысячы асобнікаў, а, прабачце, Шабовіч ды Маляўка (пры ўсёй маёй да іх павазе) – у дзясятках тысяч...

 

Сам Віктар Анатольевіч Шніп, магчыма, скажа: ён асабіста не вінаваты, што сённяшнія «спецыялісты» вось так уклалі школьную праграму па літаратуры. Дапусцім (хоць гэта не зусім праўда). Але хто змушаў аўтара большасці вершаў шматтыражнай кнігі дзяржвыдавецтва паставіць сваё прозвішча ў якасці яе ўкладальніка? Ну хоць бы нейкі псеўданім сабе абраў ці каго іншага папрасіў!

 

Вядома, як і крыжалом у Курапатах, так і «літаратурны крыжалом» спыніць цяжка. Але не ўдзельнічаць у ім, па-мойму, цалкам магчыма.

 

Некалі іншы «дзяржаўны» паэт, Мікола Мятліцкі, напісаў, што сітуацыя з беларускай мовай у нас цяжкая, але яму, маўляў, на ягонае жыццё «яе хопіць».

 

Цяжка ўсё гэта каментаваць...

 

Лявон БАРШЧЭЎСКІ, педагог, літаратурны перакладчык

(газета «Народная Воля» №35-03.05.2019г.)


 

Без Кастуся Цвирки, но с Виктором Шнипом

 

Пару недель назад я зашел в один книжный магазин (кстати, рядом с редакцией «Народной Воли») и увидел книгу, в подзаголовке которой на обложке стоит: «Поэтические произведения для дополнительного чтения в 9-м классе». Я много лет преподавал литературу для подростков этого возраста и поэтому не мог не заинтересоваться книгой. Знаю, что в 9-м классе общеобразовательной школы дети должны проходить такой итоговый вступительный курс белорусского литературы – от Кирилла Туровского и практически до наших дней. Ну хорошо: Николай Гусовский, Франтишек Богушевич, Тётка, Максим Богданович, Алесь Гарун, Янка Купала, Якуб Колас, другие народные поэты, Василий Зуёнок, Анатолий Вертинский, Александр Рязанов, Евгения Янищиц входят в круг авторов для чтения и изучения в классе. И я ожидал, что встречу в упомянутой книге имена и произведения, например, Натальи Арсеньевой, Григория крушины, Алеся Дудара, Юлия Товбин, Евгении Пфлявмбаум, Кастуся Цвирки, Алеся Навроцкого, Николая Купреева, Владимира Некляева, Валентины Аксак, Олега Минкина, Владимира Орлова, Леонида Дранько-Майсюка, Анатолия Сыса, Михаила Скоблы, Андрея Ходановича... Которых почему-то «забыли» включить в основную программу, хотя они (и не только они) этого, безусловно, достойны.

 

Открываю содержание книги – и не верю своим глазам. Оказывается, современным белорусским подросткам сейчас ну никак не прожить без чтения целых 117 стихов Виктора Шнипа, 39 произведений Миколы Шабовича и 51 стихотворения Миколы Малявки. Ведь они вместе с несколькими десятками хороших стихов вышеупомянутой Янищиц и составили все содержание букваря поэзии для наших девятиклассников!

 

Что же за такое странное вложение? Подождите! Какое издательство подготовило эту книгу? Государственное – с названием «Беларусь». А кто же составитель книги? Главный редактор также государственного издательства «Мастацкая літаратура» Виктор Шнип. А кто же так много «вложил себя» (аж 117 стихов!) В эту книгу? Правильно, тот самый – Виктор Анатольевич Шнип! И издание, оказывается, «осуществлено по заказу и при финансовой поддержке Министерства информации Республики Беларусь».

 

Смотрю в выходных сведениях книги: какой же тираж книги, основное название которой – «Баллада камней» (название стихотворения того же Шнипа)? Не верю своим глазам: тираж 22.800 экземпляров!!! Книга в твердом переплете, на качественной офсетной бумаге. Затраты только на печать такого «шедевра» должны составить никак не меньше трех долларов США на один экземпляр. Это значит, что в общей сложности печать книжки вместе с материалами обошлась белорусским налогоплательщикам где-то не менее чем в 65-70 тысяч долларов! О том, платился ли вышеупомянутым Шнипу, Шабовичу и Малявке гонорар, не пишу, так как того не знаю, хотя и подозреваю, что тоже мог платиться... А это было бы еще свыше указанной огромной суммы. В книжном магазине книга стоит около четырех рублей; очевидно, абсолютное большинство тиража пойдет в школьные библиотеки, займет там полки – поэтому государству в самом оптимистичном случае вернется процентов пять от вложенных в нее денег.

 

Знаете, уже почти три года частный издатель Дмитрий Колос с помощью автора этих строк издает книжки серии «Поэты планеты». Каждая имеет тираж по 250 экземпляров, из них в торговлю попадают две сотни. Среди авторов этих книг – не только Петрарка, Шекспир, Гёте, Бодлер, Кавафис, Ейтс, Аполлинер, Лорка или Мистраль. Было издано и по 250 (почти в сто раз меньше, чем книги «Баллада камней»!) экземпляров самых лучших избранных стихотворений Григория Бородулина и Алеся Рязанова. Надо сказать, что до конца даже их произведения до сегодня не распродались (хотя их остались считанные экземпляры). Вообще, читателей поэзии, и поэзии на белорусском языке также, с каждым годом не прибывает – это знает каждый. И их, наверное, не прибудет, если Гёте за собственные средства частного издателя и составителей будет издаваться в количестве четверти тысячи экземпляров, а, извините, Шабович да Малявко (при всем моем к ним уважении) – в десятках тысяч...

 

Сам Виктор Анатольевич Шнип, возможно, скажет: он лично не виноват, что сегодняшние «специалисты» вот так составили школьную программу по литературе. Допустим (хотя это не совсем правда). Но кто заставлял автора большинства стихотворений многотиражной книги госиздательства поставить свою фамилию в качестве ее составителя? Ну хотя бы какой-то псевдоним себе выбрал или кого другого попросил!

 

Конечно, как и крестолом в Куропатах, так и «литературный крестолом» остановить трудно. Но не участвовать в нем, по-моему, вполне возможно.

 

Когда-то другой «государственный» поэт, Микола Метлицкий, написал, что ситуация с белорусским языком у нас тяжелая, но ему, мол, на его жизнь «ее хватит».

 

Трудно все это комментировать...

 

Леон Борщевский, педагог, литературный переводчик,

газета «Народная Воля» №35-03.05.2019г.

(перевод:А.Новиков)

Оставить комментарий (0)
Система Orphus

Нас считают

Рейтинг@Mail.ru

Откуда вы

free counters
©2012-2019 «ЛитКритика.by». Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.