"Одна из немногих новостей, которыми люди не перестают восхищаться снова и снова, – это известие о том, что они скоты".

Анатолий Андреев, "Маргинал"
Вы тут: Главная»Рубрики»Литература»Разное»

Чаму я не купіў энцыклапедыю «Янка Купала»?

06/03/2018 в 14:03 Михась Скобла писатели , память

 

+РУС

 

На нядаўнім Міжнародным кніжным кірмашы ў Мінску ў мяне, прызнацца, разбягаліся вочы – ад незлічонай колькасці беларускіх і замежных выдавецтваў, кожнае з якіх хвалілася сваей прадукцыяй. Да адных прылаўкаў запрашалі падысці традыцыйныя рэкламныя плакаты, да другіх – сучасныя мультымедыя, да трэціх зазывала колавая лера, да чацвёртых – цэлы хор, які натхнёна выконваў царкоўныя песняспевы.

 

Прэзентатыўнасці і зазывалаў хапала. Малавата было пакупнікоў. На слабыя продажы паскардзіліся мне і знаёмыя прыватныя выдаўцы. Для параўнання – пазалетась на гэткім жа кніжным кірмашы ў Кіеве мне давялося назіраць чытачоў з адмысловымі возікамі, якімі мы звычайна карыстаемся ў супермаркетах. I возікі тыя не пуставалі. На жаль, на мінскім кірмашы набытых кніг за сабой ніхто не вазіў і пад абедзвюма пахамі не насіў, хоць ля прылаўкаў часам было не прапіхнуцца. Але часцей там шалясцелі кніжныя старонкі, чым купюры.

 

На кірмаш я прыйшоў з канкрэтнай мэтай – набыць энцыклапедыю «Янка Купала», пра выхад якой напярэдадні паведаміла БТ. Першае яе выданне выйшла ў далёкім 1986 годзе і з цэнзурных меркаванняў мела безліч недахопаў. Скажам, там нават не згадваліся дзясяткі купалаўскіх твораў, у якіх пільнавокі Галоўліт разгледзеў прыхаваную антысаветчыну ("Акоў паломаных жандар", "На Куццю" ды інш.). Замоўчвалася ў той энцыклапедыі і анталогія аднаго верша "А хто там ідзе?" у перакладах на замежныя мовы, што пабачыла свет у 1982 годзе і была парэзана на макулатуру...

 

Пагартаўшы першы том новага трохтомнага выдання, я ўжо хацеў даставаць кашалёк. А потым думаю – дай зірну, што напісана ў бесцэнзурнай энцыклапедыі пра тую скандальную анталогію. Знаходжу патрэбны артыкул: першае выданне пабачыла свет у 1982-м, другое, дапоўненае і дапрацаванае, у 1983-м. І ўсё. А што за "дапаўненні" і "дапрацоўкі" мелі месца – ні слова.

 

Уражаны, цікаўлюся ў прысутнага тут жа дырэктара выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя" Уладзіміра Андрыевіча: як жа так? Ён прызнаецца, што падрабязнасцяў той гісторыі не ведае. А без "падрабязнасцяў" гісторыя тая – як байка без маралі, незакончаная і незразумелая.

 

Фото иллюстративное (maxpark.com)

 

Дык што ж адбылося ў 1982-м, калі ў Беларусі адзначаліся 100-я ўгодкі з дня нараджэння першага народнага паэта? Чаму згаданая анталогія (81-моўная!) была знішчана? Ды толькі па той прычыне, што рускі пераклад верша "А хто там ідзе?" на яе старонках быў змешчаны ў алфавітным парадку, пасля румынскага! А павінен быў, на думку ідэалагічных наглядчыкаў, пачынаць кнігу. Па іх перакананні рускі перакладчык Максім Горкі не мог апынуцца пасля аварца Расула Гамзатава, англічанкі Веры Рыч, балгарына Найдана Вылчава, балкарца Кайсына Куліева, грэка Яніса Рыцаса, італьянца Альда Севярыні, кітайца Чжу Цзі, латыша Юлія Ванага, літоўца Антанаса Венцлавы... I кнігу накладам 10 000 асобнікаў, выдадзеную на дарагой імпартнай паперы, у супервокладцы, з цудоўнымі ілюстрацыямі народнага мастака СССР Міхаіла Савіцкага, пусцілі пад нож. Па камандзе зверху.

 

Прычым дадзена тая каманда была ў самы непадыходзячы момант – падчас юбілейнай урачыстасці ў Акадэмічным тэатры оперы і балета БССР.

 

Вось як той драматычны эпізод запомніўся ўкладальніку анталогіі літаратуразнаўцу Вячаславу Рагойшу: "Кніга прадавалася ў тэатральным кіёску, як самы значны юбілейны рарытэт яе расклалі на стале перад урачыстым прэзідыумам, перад замежнымі гасцямі і кіраўніком юбілейнага камітэта намеснікам старшыні Савета Міністраў Нінай Сняжковай. Яна з цікавасцю гартала кнігу, потым раптам занервавалася, падазвала памочніка і нешта шапнула яму, паказваючы на кнігу... Ужо ў перапынку кніга не прадавалася, у той жа дзень было спынена яе друкаванне на мінскім паліграфкамбінаце імя Якуба Коласа, а работнікі выдавецтва атрымалі сур'ёзныя вымовы" (Рагойша В. "Мой Трыглаў", 2012).

 

Укладальнік спрабаваў выратаваць сваю шматтадовую працу, спасылаючыся на агульнапрыняты ў свеце алфавітны парадак. "Які алфавіт – тут палітыка!" – прыкрыкнуў на яго выдавецкі начальнік. I дзесьці запрацавалі нажы кніжнай гільяціны...

 

На макулатуру пайшоў увесь аддрукаваны наклад, кнігу канфіскавалі з усіх бібліятэк, там былі знішчаны нават бібліяграфічныя картачкі. Як быццам тае "няправільнай" анталогіі ў свеце не існавала. Такім чынам вярхоўнае кіраўніцтва БССР яшчэ раз даказала сваё "раболепие" перад Масквой, зняважыўшы і сябе, і Купалу, і запрошаных да супрацоўніцтва замежных перакладчыкаў.

 

"Правільны" варыянт анталогіі "А хто там ідзе?" выйшаў прыкладна праз год, у 1983-м, з рускім перакладам у пачатку, з дададзеным перакладам на мову дары.

 

Вось пра якія "дапаўненні" і "дапрацоўкі" проста абавязана была расказаць чытачам новая энцыклапедыя "Янка Купала". Але чамусьці не расказала. У сувязі з чым у мяне на кніжным кірмашы адпала ахвота яе набываць. Адна няпоўная і напаўпраўдзівая Купалаўская энцыклапедыя 1986 года выдання ў маім кнігазборы ўжо ёсць, навошта мне другая?

 

Кнігі, як і людзі, маюць свае жыццяпісы – меў усё ж рацыю старажытны рымлянін Тэрэнцыян Маўр. Ёсць свой жыццяпіс (драматычна-прыцягальны) і ў анталогіі аднаго верша "А хто там ідзе?" I не трэба яго замоўчваць ці перакручваць, каб кагосьці не пакрыўдзіць ці камусьці дагадзіць. Тым больш жыццё анталогіі працягваецца – тая ж "Беларуская энцыклапедыя" анансавала яе выхад ужо на 101-й мове, з прадмовай міністра замежных спраў Уладзіміра Макея. Хочацца спадзявацца, што хоць у гэтае выданне палітыка не ўнясе нейкіх недарэчных карэктыў і шматмоўная кніга Янкі Купалы стане, як і задумвалася, адной з візітовак незалежнай Беларусі.

 

Міхась Скобла,

«Народная Воля» №19-06.03.2018г.


 

Янка Купала

 
Почему я не купил энциклопедию «Янка Купала»?

 

На недавней Международной книжной ярмарке в Минске у меня, признаться, разбегались глаза – от бесчисленного количества белорусских и зарубежных издательств, каждое из которых хвалилось своей продукцией. К одним прилавкам приглашали подойти традиционные рекламные плакаты, ко вторым – современные мультимедиа, к третьим зазывала колесная лера, к четвертым – целый хор, который вдохновенно исполнял церковные песнопения.

 

Презентативности и зазывал хватало. Маловато было покупателей. На слабые продажи пожаловались мне и знакомые частные издатели. Для сравнения – в позапрошлом году на такой же книжной ярмарке в Киеве мне довелось наблюдать читателей со специальными тележками, которыми мы обычно пользуемся в супермаркетах. И тележки те не пустовали. К сожалению, на минской ярмарке приобретенных книг за собой никто не возил и под обеими мышками не носил, хотя у прилавков иногда было непротолкнуться. Но чаще там шуршали книжные страницы, чем купюры.

 

На ярмарку я пришел с конкретной целью – приобрести энциклопедию «Янка Купала», о выходе которой накануне сообщило БТ. Первое ее издание вышло в далеком 1986 году и с цензурных соображений имело множество недостатков. Скажем, там даже не упоминались десятки купаловских произведений, в которых бдительный Главлит рассмотрел скрытую антисоветчину ("Акоў паломаных жандар", "На Куццю" и др.). Замалчивалась в той энциклопедии и антология одного стихотворения "А хто там ідзе?" в переводах на иностранные языки, что увидела свет в 1982 году и была изрезана на макулатуру...

 

Полистав первый том нового трехтомного издания, я уже хотел доставать кошелек. А потом думаю – дай гляну, что написано в бесцензурнай энциклопедии о той скандальной антологии. Нахожу нужную статью: первое издание увидело свет в 1982-м, второе, дополненное и доработанное, в 1983-м. И все. А что за "дополнения" и "доработки" имели место – ни слова.

 

Поражен, интересуюсь у присутствующего тут же директора издательства "Белорусская энциклопедия" Владимира Андриевича: как же так? Он признается, что подробностей той истории не знает. А без "подробностей" история та – как басня без морали, незаконченная и непонятная.

 

Так что же произошло в 1982-м, когда в Беларуси отмечались 100-я годовщина со дня рождения первого народного поэта? Почему упомянутая антология (81-языковая!) была уничтожена? Да только по той причине, что русский перевод стихотворения "А кто там идет?" на ее страницах был помещен в алфавитном порядке, после румынского! А должен был, по мнению идеологических надзирателей, начинать книгу. По их убеждению русский переводчик Максим Горький не мог оказаться после аварца Расула Гамзатова, англичанки Веры Рич, болгарина Найдена Вылчева, балкарца Кайсына Кулиева, грека Янниса Рицоса, итальянца Альдо Северини, китайца Чжу Цзи, латыша Юлия Ванагса, литовца Антанаса Венцлова... И книгу тиражом 10 000 экземпляров, изданную на дорогостоящей импортной бумаге, в суперобложке, с прекрасными иллюстрациями народного художника СССР Михаила Савицкого, пустили под нож. По команде сверху.

 

Причем дана та команда была в самый неподходящий момент – во время юбилейного торжества в Академическом театре оперы и балета БССР.

 

Вот как драматический эпизод запомнился составителю антологии литературоведу Вячеславу Рагойше: "Книга продавалась в театральном киоске, как самый значительный юбилейный раритет ее разложили на столе перед торжественным президиумом, перед иностранными гостями и руководителем юбилейного комитета заместителем председателя Совета Министров Ниной Снежко. Она с интересом листала книгу, потом вдруг занервничала, подозвала помощника и что-то шепнула ему, показывая на книгу... Уже в перерыве книга не продавалась, в тот же день было прекращено ее печатание на минском полиграфкомбинате имени Якуба Коласа, а работники издательства получили серьезные выговоры" (Рагойша В. "Мой Трыглаў", 2012).

 

Составитель пытался спасти свою многолетнюю работу, ссылаясь на общепринятый в мире алфавитный порядок. "Какой алфавит – здесь политика!" – прикрикнул на него издательский начальник. И где-то заработали ножи книжной гильотины...

 

На макулатуру пошел весь отпечатанный тираж, книгу изъяли из всех библиотек, там были уничтожены даже библиографические карточки. Как будто той "неправильной" антологии в мире не существовало. Таким образом верховное руководство БССР еще раз доказало свое "раболепие" перед Москвой, унизив и себя, и Купалу, и приглашенных к сотрудничеству иностранных переводчиков.

 

"Правильный" вариант антологии "А хто там идзе?" вышел примерно через год, в 1983-м, с русским переводом в начале, с добавленным переводом на язык дари.

 

Вот о каких "дополнениях" и "доработках" просто обязана была рассказать читателям новая энциклопедия "Янка Купала". Но почему-то не рассказала. В связи с чем у меня на книжной ярмарке отпала охота ее приобретать. Одна неполная и неправдивая Купаловская энциклопедия 1986 года издания в моей библиотеке уже есть, зачем мне вторая?

 

Книги, как и люди, имеют свои жизнеописания – все же был прав древний римлянин Теренциан Мавр. Есть свое жизнеописание (драматично-притягательное) и в антологии одного стихотворения "А хто там ідзе?" И не надо его замалчивать или перекручивать, чтобы кого-то не обидеть или кому-то угодить. Тем более жизнь антологии продолжается – та же "Белорусская энциклопедия" анонсировала ее выход уже на 101-м языке, с предисловием министра иностранных дел Владимира Макея. Хочется надеяться, что хоть в это издание политика не внесет каких-то нелепых корректив и многоязычная книга Янки Купалы станет, как и задумывалось, одной из визитных карточек независимой Беларуси.

 

Михаил Скобла,

«Народная Воля» №19-06.03.2018г. (перевод: А.Новиков)

Оставить комментарий (0)
Система Orphus

Нас считают

Рейтинг@Mail.ru

Откуда вы

free counters
©2012-2018 «ЛитКритика.by». Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.