"Понять, что люди безнадежно гнусны – это одна сторона медали, причем, светлая; другая сторона, потемнее: предстоит смириться с тем, что среди них надо жить".

Анатолий Андреев, "Маргинал"
Вы тут: Главная»Рубрики»Общество»

ВОСЬ І ЗДЗНЕЙСНІЛАСЯ, Або неймавернае глупства ад суддзі Андрэя Млечкі

15/07/2017 в 15:07 Алесь Новікаў беларуская мова , беспредел

+РУС.

 

Усё больш праблем праяўляецца ў нашых судах. Знайшоў яркі прыклад моўнага канфлікту і няведання (або ігнаравання) суддзёй А.Млечка палажэнняў Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, які ён павінен ведаць, як "Ойча наш".

 

ПРАТЭСТ

 

Алесь ЧАХОЛЬСКІ: «Зняважана мая нацыянальная годнасць!»

 

Кіраўнік грамадскай дырэкцыі мемарыяла “Курапаты”, адказны сакратар управы Сойму КХП БНФ Алесь Чахольскі збіраецца прыцягнуць да адказнасці суддзю суда Фрунзенскага раёна Мінска Андрэя Млечку за знявагу нацыянальнай годнасці і гонару.

 

– Пазаўчора ў судзе адбыўся разгляд маёй справы па абвінавачанні ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу пры абароне Курапатаў, які адбыўся 3 сакавіка, – распавёў Алесь Чахольскі “Народнай Волі”. – Гэта быў пікет супраць пабудовы бізнес-цэнтра ў Курапатах. Мінскі гарадскі суд адмяніў рашэнне Фрунзенскага райсуда ад 28 сакавіка, калі мяне аштрафавалі на 30 базавых велічынь, і накіраваў справу на новы разгляд.

 

Я ў жыцці размаўляю толькі па-беларуску, таму заявіў хадайніцтва, каб судовы працэс вёўся на мове. Я беларус і маю на гэта законнае права. Але маё хадайніцтва не задаволілі. Тады я папрасіў, каб выклікалі перакладчыка, але і гэтую просьбу адхілілі. Суддзя Андрэй Віктаравіч Млечка сказаў, што я як грамадзянін Беларусі павінен валодаць дзвюма мовамі. Заўважце: не суддзя, дзяржслужбоўца, павінен лёгка перастройвацца з адной мовы на іншую, а я! Мне, грамадзяніну Беларусі, адмаўляюць у вядзенні працэсу на роднай мове, і мяне ж яшчэ робяць у гэтым вінаватым!

 

Я заявіў пратэст, прымусіў унесці ў пратакол, што пару шана Канстытуцыя і зняважана мая нацыянальная годнасць, і адмовіўся ўдзельчаць у такім працэсе. Я проста сышоў.

 

Суддя за ўвесь час перамоў са мной ніводнага слова не вымавіў па-беларуску! Я настроены вельмі рашуча. Зараз буду раіцца з юрыстамі і спрабаваць прыцягуць суддзю Млечку да адказнасці за знявагу маёй нацыянальнай годнасці. Я лічу, што такое дараваць нельга.

 

Марына КОКТЫШ,

«Народная Воля», №55-14.07.2017г.

 

 

Тут каментаваць шмат не прыйдзецца. Вытрымкі з ГПК:


Артыкул 16. Мова судаводства


Судаводства ў Рэспубліцы Беларусь вядзецца на беларускай або рускай мове.
Юрыдычна зацікаўленым у зыходзе справы асобам, калі яны не валодаюць (або недастаткова валодаюць) мовай судаводства, забяспечваецца права азнаёміцца з матэрыяламі справы і ўдзельнічаць у судовых дзеяннях праз перакладчыка, а таксама права выступаць у судзе на мове, якой яны звычайна карыстаюцца.


Судовыя дакументы ва ўстаноўленым парадку ўручаюцца юрыдычна зацікаўленым у зыходзе справы асобам на мове судаводства.
 

...
 

Артыкул 95. Іншыя правы сведкі


Сведка мае права:


1) даваць паказаньні на роднай мове і карыстацца паслугамі перакладчыка; заяўляць адвод перакладчыку;

 

Усё зразумела: суддзя А.Млечка груба парушыў ГПК РБ. Што тычыцца канстытуцыйных правоў і абавязкаў.Артыкул 17. Дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца беларуская і руская мовы.Артыкул 50. Кожны мае права захоўваць сваю нацыянальную прыналежнасць, таксама як ніхто не можа быць прымушаны да вызначэння і ўказання нацыянальнай прыналежнасці.
Знявага нацыянальнай годнасці караецца згодна з законам.
Кожны мае права карыстацца роднай мовай, выбіраць мову зносін. Дзяржава гарантуе ў адпаведнасці з законам свабоду выбару мовы выхавання і навучання.


 

Вось і ўвесь сказ. Канстытуцыя не абавязвае грамадзян ведаць дзве мовы, як гэта сцвярджае А.Млечка. І ніякі закон не парушае Канстытуцыю, прымушаючы грамадзян да гэтага. На жаль, не прымушае заканадаўства і чыноўнікаў, суддзяў... ведаць дзве мовы і практыкуецца затратны механізм выкарыстання перакладчыкаў.

 

Выклікаюць захапленне паводзіны Алеся Чахольскага. Калі так будуць паступаць ўсе сапраўдныя беларусы, то заканадаўцу прыйдзецца прыняць «Закон аб мовах», які будзе абавязваць усіх праваахоўнікаў, дзяржаўных чыноўнікаў, служачых, кіраўнікоў прадпрыемстваў... тых, хто пастаянна сутыкаецца ў працы з грамадзянамі нашай краіны, валодаць дзвюма мовамі. Тады не трэба было б звяртацца да ганебнай працэдуры перакладаў і да перакладчыкаў ў адносінах са сваімі грамадзянамі, быццам з замежнікамі.

 

Дарэчы, суддзя А.Млечка сам сябе адлупцаваў, сцвярджаючы, што "грамадзянін Беларусі павінен валодаць дзвюма мовамі". Ці ён не грамадзянін Беларусі?.. Можа, ён з планеты Лукшэйм?
 

Алесь Новікаў 

ВОТ И СВЕРШИЛОСЬ, или неимоверная глупость судьи Андрея Млечко

(перевод: А.Новикова)

 

Все больше проблем проявляется в наших судах. Нашел яркий пример языкового конфликта и незнания (или игнорирования) судьей А.Млечко положений Гражданского процессуального  кодекса Республики Беларусь, который он должен знать, как «Отче наш».

 

ПРОТЕСТ

 

Алесь Чехольский: «унижено мое национальное достоинство!»

 

Руководитель общественной дирекции мемориала "Куропаты", ответственный секретарь управы Сойма КХП БНФ Алесь Чехольский собирается привлечь к ответственности судью суда Фрунзенского района Минска Андрея Млечко за оскорбление национальной чести и достоинства.

 

– Позавчера в суде состоялось рассмотрение моего дела по обвинению в участии в несанкционированном митинге при защите Куропат, состоявшемся 3 марта, – рассказал Алесь Чехольский "Народной Воле". – Это был пикет против строительства бизнес-центра в Куропатах. Минский городской суд отменил решение Фрунзенского райсуда от 28 марта, когда меня оштрафовали на 30 базовых величин, и направил дело на новое рассмотрение.

 

Я в жизни разговариваю только по-белорусски, поэтому заявил ходатайство, чтобы судебный процесс велся на белорусском языке. Я белорус и имею на это законное право. Но мое ходатайство не удовлетворили. Тогда я попросил, чтобы вызвали переводчика, но и эту просьбу отклонили. Судья Андрей Викторович Млечко сказал, что я как гражданин Беларуси, должен владеть двумя языками. Заметьте: не судья, госчиновник, должен легко перестраиваться с одного языка на другой, а я! Мне, гражданину Беларуси, отказывают в ведении процесса на родном языке, и меня же еще делают в этом виновным!

 

Я заявил протест, заставил внести в протокол, что нарушена Конституция и униженно мое национальное достоинство, и отказался участвовать в таком процессе. Я просто ушел.

 

Судья за все время переговоров со мной ни слова не произнес по-белорусски! Я настроен очень решительно. Теперь буду советоваться с юристами и пытаться привлечь судью Млечко к ответственности за оскорбление моего национального достоинства. Я считаю, что такое прощать нельзя.

 

Марина Коктыш

 

Здесь много комментировать не придется. Выдержки из ГПК:

 

Статья 16. Язык судопроизводства

Судопроизводство в Республике Беларусь ведется на белорусском или русском языке.

Юридически заинтересованным в исходе дела лицам, если они не владеют (или недостаточно владеют) языком судопроизводства, обеспечивается право ознакомиться с материалами дела и участвовать в судебных действиях через переводчика, а также право выступать в суде на языке, которым они обычно пользуются.

Судебные документы в установленном порядке вручаются юридически заинтересованным в исходе дела лицам на языке судопроизводства.

Статья 95. Другие права свидетеля

Свидетель имеет право:

1) давать показания на родном языке и пользоваться услугами переводчика; заявлять отвод переводчику;

 

Все предельно понятно – судья А.Млечко грубо нарушил ГПК РБ. Что касается конституционных прав и обязанностей.

 

Статья 17.  Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский языки.

 

Статья 50.  Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть принужден к определению и указанию национальной принадлежности.

Оскорбление национального достоинства преследуется согласно закону.

Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и обучения.

 

Вот и весь сказ. Конституция не обязывает граждан знать два языка, как это утверждает А.Млечко. И никакой закон не нарушает Конституцию, понуждая граждан знать два языка. К сожалению, не принуждает законодательство и чиновников, судей… знать два языка и практикуется затратный механизм использования переводчиков.

 

Вызывает восхищение поведение Алеся Чехольского. Если так будут поступать все истинные белорусы, то законодателю придется принять «Закон о языках», который будет обязывать всех правоохранителей, государственных чиновников, служащих, руководителей предприятий… кто постоянно сталкивается в работе с гражданами нашей страны, владеть двумя языками. Тогда не нужно будет прибегать к постыдной процедуре – прибегать к переводчикам по отношению к своим гражданам, будто к иностранцам.

 

Кстати, судья А.Млечко сам себя выпорол, утверждая, что «гражданин Беларуси должен владеть двумя языками». Или он не гражданин Беларуси?.. Может, он с планеты Лукшейм?

 

Александр Новиков

Оставить комментарий (0)
Система Orphus

Нас считают

Рейтинг@Mail.ru

Откуда вы

free counters
©2012-2017 «ЛитКритика.by». Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.